فهرست آرشیو
اخبار وبلاگ

مدیران هم تراز خود را کجا پیدا کنید؟

3 شهریور 1395

مدیران هم تراز خود را کجا پیدا کنید؟

 ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪای ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

 

IMAGE

ادامه مطلب

با ارایه این فرم، شما به پایگاه داده ما اضافه می‌شوید و از این پس خبرنامه فصلی و اطلاعات کارگاه‌های آموزشی آینده را دریافت خواهید کرد.


برای دریافت اطلاعات از جلسات EMBA لطفا اینجا را علامت بزنید.