اخبار وبلاگ مدیران هم تراز خود را کجا پیدا کنید؟

مدیران هم تراز خود را کجا پیدا کنید؟

3 شهریور 1395

ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪای ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

با ارایه این فرم، شما به پایگاه داده ما اضافه می‌شوید و از این پس خبرنامه فصلی و اطلاعات کارگاه‌های آموزشی آینده را دریافت خواهید کرد.


برای دریافت اطلاعات از جلسات EMBA لطفا اینجا را علامت بزنید.